Siste nyheter

Referat fra årsmøtet 2011

Referat fra årsmøtet for Askøy NLM, søndag 20.03.2011 kl 1340-1500 i Kleppe bedehus

Før årsmøtet var det søndagsmøte med tale av Oddvar Risøy, som talte over ”Bønn” ut fra søndagens tekst. Helge Kvamme ledet møtet, og Liv Iren og Håkon Winnem hadde rapport fra Indonesia. Bjørn Inge, Rune og Tone fra Misjonskirken deltok med sang.

 

Mellom søndagsmøtet og årsmøtet fikk vi servert betasuppe tilberedt av Signe og Øyvind Grytaas.

Årsmøtet.

Leder Helge Kvamme ønsket velkommen og bad om godkjenning av innkalling og sakliste. Enstemmig godkjent.

 

Sak 1:                  Valg av dirigenter

                               Terje Frafjord og Erik Waaler ble valgt.

 

Sak 2:                 Valg av referent

                               Bård Hauge ble valgt.

 

Sak 3:                 Valg av referent til media

                               Paul Odland ble valgt.

 

Sak 4:                 Årsmelding fra styret

                               Helge Kvamme leste årsmeldingen.

 

                               Fra samtalen:

Berit Bratli: Ang. Kleppe bedehus: Det var bedehusforeningen som hadde basar og julemarked.

 

Terje Frafjord: Sum overføring fra Askøy Misjonsforsamling må rettes fra 152 000 til 157 000.

 

Årsmeldingen enstemmig godkjent med disse merknadene. De føres inn.

 

Sak 5:                 Revidert regnskap for Askøy NLM

Ole Risøy presenterte regnskapet. Økningen i inntekter fra 2009 til 2010 er spist opp av honorar til arkitekt og gebyr byggesøknad. Regnskapet er revidert av Kristin Holth Dåvøy.

 

Fra samtalen:

Elna Kristoffersen: Hvor kommer utleie til Kleppe Helselag inn? Svar: Under ”husleie andre”.

 

Både i 2009 og 2010 er det overført mer fra Askøy Misjonsforsamling enn inntektene i forsamlingen samme år.  

 

Tomta på andre sida av fylkesvegen ligger inne i ”varige driftsmidler” med kr. 323 104.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 6:                  Valg av styremedlemmer for to år

Roald Viksund fra valgnemnda innledet til saken.

 

Berit Eriksen og Jonathan Randall stod på valg.

 

Kandidater:

Berit Eriksen

Jonathan Randall

Marit Belt

Øystein Rønhovde

 

Etter forslag fra valgnemnda ble valget gjennomført slik at de to som fikk flest stemmer ble medlemmer, og de to neste ble hhv. 1. og 2. varamedlem. Se også sak 7.

 

Resultat av valget:

Marit Belt                        25 st.

Øystein Rønhovde         16 st.

 

Sak 7:                 Valg av varamedlemmer for ett år

Roald Viksund innledet til saken, se sak 6.

 

Resultat av valget:

Berit Eriksen                      1. varamedlem (13 st.)

Jonathan Randall             2. varamedlem (10 st.)

 

Sak 8:                  Valg av kontaktpersoner for to år

Det var bare kontaktpersonen på Kleppe som stod på valg. De andre var valgt for to år i fjor.

Styret får for øvrig fullmakt til å supplere lista.

 

Ask: Ingebjørg Sønstabø

Berland:

Breivik: Lauritz Andreassen

Erdal:

Flagget: Aslaug Brekke

Florvåg:              

Follese: Reidar Fjellhaug

Haugland: Kristoffer Rob

Hetlevik: Tor Øyvind Sandaker

Juvik: Marit Belt

Krokåsvågen: Ingunn Kråvik

Kleppe: Rigmor Frafjord

Marikoven/Strusshamn: Roald Viksund

Skråmestø/Fauskanger: Karen Oksnes

Tveit: Øyvind Grytaas

 

Sak 9:                  Valg av revisor(er) for to år

                               Kristin Holth Dåvøy og Peder Haugland ble valgt for to år i fjor.

 

Sak 10:               Valg av valgnemnd, tre personer for to år og et varamedlem for ett år

En person stod på valg dette året.

 

Britt Ingunn Randall og Roald Viksund ble valgt for to år i fjor.

 

Resultat av valget:

Magny Rønhovde, 16 st., valgt for to år.

 

Varamedlem: Rigmor Frafjord, 8 st.

 

Sak 11:               Framlegg fra styret

Ingen framlegg.

 

Sak 12:               Innsendte framlegg fra medlemmer

Ingen innsendte framlegg.

 

Sak 13:               Samtale om arbeidet

Helge Kvamme innledet med orientering om byggesaken for bedehuset. Naboene mener at området bare skal benyttes til boligformål og har fått støtte for dette i kommuneadministrasjonen. Vi har levert klage på dette, og klagen skal opp i utvalg for teknikk og miljø i mai. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte i Askøy NLM når klagen har vært behandlet politisk

 

Fra samtalen:

Roald Viksund: Hva har skjedd med tomten på andre siden av fylkesveien?

Svar: Vi hadde nesten en avtale om salg, men veimyndighetene legger begrensninger på bruken, så avtalen gikk i vasken.

 

Terje Frafjord: KIA Askøy starter opp. I styret sitter medlemmer fra NMS/DnK, Misjonskirken og NLM (Terje Frafjord). KIA Askøy søker kontaktpersoner på øya.

 

Britt Ingunn Randall: Hilsen med Joh 10:27-29. Vi er trygge i Guds hender. Hold ut i arbeidet!

 

Det ble tatt opp kollekt til Kongshaug Musikkgymnas. Styremedlem Øyvind Grytaas orienterte. Skolen har mange søkere til 30 nye skoleplasser. Kollekten på årsmøtene i Askøy NLM veksler mellom Sygna, Sætervika og Kongshaug.

 

Rollaug Waaler: Takk til styret. Dere står i et viktig arbeid. Vi trenger kontaktperson på Erdal og andre steder. Oppfordre noen til å starte barnelag på Erdal. Foreninger andre steder smuldrer hen. Vi må be Gud tenne ilden i oss. Vi trenger fellesskapet sammen med fokus på misjonsarbeidet. Vi har et kall til dette! Flott med KIA Askøy. Hvert menneske er viktig for Gud.

 

Berit Bratli: Vi må nå ut til barna. Starte barnelag! Er opptatt av forholdet mellom bedehuset og forsamlingen. Bedehuskomiteen hører under forsamlingsstyret. Står i lovene at bedehuskomiteen skal legge fram budsjett for misjonsforsamlingens styre. Hvordan kan vi ordne dette på en god måte? Nå er det uklare linjer mellom Askøy NLM, forsamlingsstyret og bedehuskomiteen. Naturlig at huset primært er knyttet til forsamlingen.

 

Ordstyrer: Styrene bør gripe tak i dette og få greie ordninger på plass.

 

Helge Kvamme: NLM sentralt eier huset. Askøy NLM har ansvar for det, mens den daglige driften er delegert til misjonsforsamlingen og bedehuskomiteen.

 

Rollaug Waaler: Det hadde vært bra hvis forsamlingsstyret kunne bevilge et budsjett til bedehusstyret til bruk til mindre reparasjoner og løpende utgifter. Askøy NLM bør be forsamlingsstyret utarbeide retningslinjer for hvordan daglig drift legges til rette.

 

Roald Viksund: Takk til Ole Risøy for kassererjobben.

 

Samtalen ble avsluttet med dette. Ordstyrerne takket for seg.

 

Helge Kvamme takket ordstyrere og deltakere. Han takket også Ole Risøy. Bernhard Belt overtar som kasserer.

 

 

Bård Hauge referent

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø