Siste nyheter

Årsmelding Askøy NLM 2010

Årsmelding Askøy NLM for 2010

Misjonsarbeidet på Askøy har holdt omtrent samme nivå i 2010 som året før. Mange har stilt opp og gjør en stor innsats selv om vi ønsker - og arbeider for - at flere skal være med på det aller viktigste – Å la ordet om Jesus Kristus bli gjort kjent. Særlig er det grunn til å takke alle dem som er trofaste i ulike lag og foreninger.

Vi har hatt kontakt med utsendingene våre Gunnhild og Torstein Habostad i Mali på ulikt vis gjennom året og fulgt de i gleder og utfordringer. Vi gleder oss over og ber for våre utsendinger. Det er viktig at misjonsinformasjonen og kallet til tjeneste og givertjeneste får stor plass i våre lag og på våre møter. 

 

Forsamlingsarbeidet

Guds ord har blitt forkynt på Kleppe bedehus nesten hver søndag gjennom hele året. De fleste møtene har blitt holdt søndag kl. 11, mens temasamlingene har vært på søndag kveld kl. 19.30. I vårsemesteret var temaet: ”Omsorg for hverandre”, og i høstsemesteret: ”Misjon”. Det ble arrangert 5 temasamlinger i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret.

Det har i gjennomsnitt vært ca. 30 personer på formiddagsmøtene, og litt under 20 på temasamlingene. På fester, konserter og basarer kan det være godt over 100 personer.

Sommermøtene ble arrangert som vanlige møter kl. 11.00. De hadde svært godt frammøte, og en ønsker å fortsette med ordningen. Forsamlingen har hatt 46 betalende medlemmer i 2010.

Kollekten på møtene hadde en god økning fra i fjor. Det ble overført 157 000 kr til Region vest i 2010. I høstsemesteret hadde vi ”Evangelisering i Pokot” som prosjekt. Til dette prosjektet ble det samlet inn 50 000 kr. 

Vi takker styret under ledelse av Terje Frafjord for flott og krevende arbeid. Det er gledelig at også andre enn medlemmene møter trofast opp på møtene.

 

Kleppe bedehus

Det er forsamlingen som har ansvaret for driften av NLM sitt bedehus på Askøy. De har satt ned en komité som har ansvaret for den daglige driften av huset. Komiteen blir ledet av Berit Bratli.

De unge familiene arrangerte Bazar til inntekt for bedehuset på våren. Over noen dager i august ble det arrangert miljømarked. I høstsemesteret arrangerte bedehusforeningen bedehus-basar og Julemarked. Alt dette krever mye ressurser. En stor takk til alle som har stått på for å organisere disse arrangementene.

 

Nybygg

Det var en glede at kommunen hadde fått regulert veien ved siden av Kleppe bedehus. Ny vei og fortau ble planlagt på motsatt side av Kleppe bedehus slik at vi ikke mister parkerings-kapasitet ved bedehuset.

Det har vært en lang prosess å få komme i gang med byggetillatelse for nytt bedehus. Etter at kommunen utarbeidet planer for vei og fortau sendte vi inn søknad om å få rammetillatelse til bygging. Det kom klager, på noen forhold, fra naboene og disse ble tatt til følge av kommunen. Det ble sendt klage på avslaget fra kommunen men klagen ble ikke tatt til følge av kommuneadministrasjonen. Klagen ble så sendt videre til politisk behandling og vi venter fortsatt på avklaring om tillatelse.

På grunn av NLM sin økonomi og vanskeligheter med godkjenning av låneopptak, har styret i utgangspunktet gått inn for å ha gjenbruksbutikk/ miljømarked i kjelleren på nye bedehuset. Saken vil bli lagt fram for et ekstraordinært årsmøte i Askøy NLM før det blir tatt endelig stilling til størrelse og innhold i nybygget.

 


Barne- og ungdomsarbeidet

Ten Kafè på Kleppe har hatt en fin økning i deltagere, men mangler ledere. Ungdomskoret Kansha driver også godt. Alfa Ungdom på Hauglandshella, KorMaks og Yngste Røster på Kleppe, barnelaget på Hauglandshella og barnelaget på Hetlevik driver godt og flere lag har god oppslutning. Vi vil takke alle de frivillige som står på og tar ansvar for at Gud ord blir forkynt til den oppvoksende slekt.

I en sunn kristen arbeidsgren og forsamling er alle generasjoner like viktig. Men for hver generasjon er den neste generasjonen viktigst.

 

Lag og foreninger

Ved utgangen av 2010 har Askøy NLM 9 (10 i 2009) lag for barn og unge. Videre har vi 18 foreninger (inkl. familieforeninger) og misjonslag for voksne. Ikke alle registrerte lag har full aktivitet, men noen driver aktivt.  Det er registrert en jevn nedgang over flere år. Nedgangen bekymrer styret og vi ønsker å arbeide aktivt med å få snudd denne trenden.

 

Fellessamlinger og møteaktivitet på bedehusene

Vi har hatt samlingsfest vår (Kleppe) og høst (Kleppe). Mye folk samlet og de lokale arrangørene gjorde en flott innsats.

St. Hans samlingen i Kollevåg har blitt en fast tradisjon, og det var en stor flokk som var samlet til lek, grilling og andakt også dette året.

 

Det er færre som ønsker å ha og gjennomføre møter i NLM regi på Askøy. Noe av dette er naturlig da møtene på Kleppe dekker større områder på Askøy. En felles 14 dagers møteaksjon for Askøy ble arrangert på Kleppe bedehus med Nils Kåre Strøm og Stein Raunehaug. Møtene samlet mye folk, men aksjonen ble litt forandret da Nils Kåre Strøm måtte reise etter noen dager.

Ellers ble det arrangert møter med Per Ove Aarseth og Oddvar Risøy. Det er Fauskanger og Follese som ønsker flere sammenhengende møter og som får det gjennomført.

På Flagget har de faste månedlige møter som fungerer godt. Her er det nytenkning med å ha møter der folk er og ikke der vi synes at de burde være.

Vi er rikt velsignet med gode og villige talerkrefter som har tilhold på Askøy og vi ønsker å takke dem for stor innsats på Askøy og ellers i misjonen.

 

Misjonsmessen ble gjennomført på godt og utradisjonelt vis. Det ble en messehelg som startet med konsert i Erdal kirke med Haldis og Asle Reigstad sammen med Kor-Mix fra Åsane. Det var plass til flere på konserten men det var en flott opplevelse for de som var til stede.

Lørdag var det tradisjonell messedag med Trond Kråvik som taler. Lørdag kveld var det lovsangsmøte på Kleppe bedehus der Kansha hadde hovedansvaret. Også her var det en liten utlodning.

Messehelgen avsluttet med møte på Kleppe søndag formiddag.

Komiteen hadde dette året lagt ned en ekstra stor innsats og resultatet ble brutto over kr 200 000,-.

Det var bra med folk til stede dette året, og de som kom, fikk støtte misjonsarbeidet og fikk Guds ord forkynt gjennom tale og sang.

Misjonsmessen står for en viktig del av inntektene til misjonen samtidig er den med på å gjøre misjonen synlig blant folk på Askøy gjennom sentersalg, loddsalg og på selve messedagen.

En stor takk til komiteen som gjør en viktig jobb med planlegging og gjennomføringen av messen. Takk også til de som var med på gjennomføringen av arrangementet og de som gav varer til utlodning og salg.

 

Takkefest ble arrangert i Kleppe bedehus for å vise takknemlighet for de som er med på å gjøre en frivillig innsats for NLM sitt arbeid på Askøy.

 

Forsamlingen på Kleppe har, foruten de faste ukentlige arrangementene, også overtatt ansvaret for julefest i desember og 17.maifesten i Kleppe bedehus.

 

Økonomi og tjeneste

Økonomien til Askøy NLM har vist en liten stigning i forhold til foregående år. Driftsregnskapet til Kleppe bedehus ble gjort opp med overskudd, og noe av midlene er overført til byggefondet.

Askøy NLM sendte ca. kr 760 000,- (kr 720 000,- i 2009) til misjonen. Gaveinntektene de siste årene har ikke økt på nivå med den generelle lønnsveksten vi opplever i samfunnet. Vi må be om visdom til å utfordre og forkynne til å øke givergleden blant folket vårt.

 

Styrets arbeid

Etter årsmøte på Kleppe bedehus 20. mars ble styret konstituert med Helge Kvamme (valgt 10) som leder. Arnulf Sæther (valgt 10) ble nestleder og Berit Eriksen (valgt 09) ble sekretær, Jonathan Randall (valgt 09) og Øivind Grytaas (valgt 10) er styremedlem.

Øystein Rønhovde ble av årsmøtet valgt som første varamedlem og Adrian Landro andre varamedlem. Første varemedlem har møtt fast i styret. Representant for Askøy Misjonsforsamling har også møtt fast i styret.

Styret hadde 9 styremøter der til sammen 60 saker ble behandlet. Styret arbeider godt sammen.

 

Styret hadde fellesmøte med forsamlingsstyret og 2 møter med kontaktutvalget.

Samarbeidet med forsamlingen fungerer flott.

Styret har arbeidet med en ny arbeidsplan. Tidligere strategidokument og visjonsdokument er gjennomgått og det er lagt planer for konkret oppfølging.

Første satsningsområde var diakoni og neste var lagsarbeid. Styret satt som målsetting at det dannes to nye foreninger i 2010. Det ble dannet en ny ungdomsgruppe og det er planlagt startet opp med en familieforening. Vi arbeider tett sammen med forsamlingsstyret med disse sakene.

 

Styret har blitt gjort oppmerksom på at følgende personer tilknyttet NLM på Askøy har gått bort siden forrige årsmøte: Monrad Olsen, Ruth Kvamme og Fritjof Sønstabø. Vi lyser fred over deres minne!

 

Vi takker alle givere som står trofast med i arbeidet! Så er det vår bønn at Herren fortsatt må få bruke sine på Askøy, og at vi i vårt arbeidslag må være villig til å tjene!

  

For styret i Askøy NLM

Helge Kvamme, leder

 

 

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø