Siste nyheter

Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte i Askøy Misjonsforsamling 11. mars 2012

 

Det var 23 medlemmer med stemmerett til stede på årsmøtet, i tillegg til 4 barn. Per 11.03.12 har vi 46 medlemmer (39 voksne og 7 barn)

 

Saksliste

 

Sak 1 Valg av dirigenter

Bård Hauge og Ingunn Skagen Nøttveit ble valgt som dirigenter.

 

Sak 2 valg av referent

Marion Ytre-Arne Kvamme ble valgt som referent.

 

Sak 3 Årsmelding fra styret

Årsmeldingen ble lest av Bård Hauge.

Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentar fra Terje Frafjord:

En spennende og god årsmelding, men det burde vært med noe om KIA.

Følgende setning blir tatt med i årsmeldingen: «Det ble startet KIA-arbeid på Askøy. Dette er et samarbeid mellom flere organisasjoner. Terje Frafjord er forsamlingens representant i dette viktige arbeidet.»

 

Sak 4 Revidert regnskap for Askøy Misjonsforsamling

Bernhard Belt la frem regnskapet.

Regnskapet ble godkjent med følgende kommentar fra Kari Viksund:

Kollekten på damenes lunsj gikk til et eget prosjekt i forbindelse med katastrofen i Japan.

Bernhard har opprettet en konto i Sparebanken Pluss. Der overføres de store summene. Dette er gjort for å få bedre rente.

 

Bernhard informerte også om regnskap for bedehuset. Forsamlingen betaler leie på kr 60 000,- pr år til bedehuset. Det står ca. kr 900 000,- (Nybygg og driftskonto) på konto. Drift av bygget hadde i 2011 et overskudd på kr 126 000,-. Kr 40 000,- til lys og varme er den største utgiftsposten. Mer informasjon om bedehusets regnskap kommer på Askøy NLM sitt årsmøte 18. mars.

 

Sak 5 Valg av 2 styremedlemmer for to år

Magnus Kyte er vagt for 2 år som representant for barne- og ungdomsarbeidet på Kleppe. Han erstatter Torbjørn Terland Ek. Dette er gjort før årsmøtet i henhold til lovene.

Kandidater:

Bård Hauge fikk 22 stemmer og ble gjenvalgt

Marion Ytre-Arne Kvamme fikk 20 stemmer og ble gjenvalgt.

Solveig Bartun Rob fikk 2 stemmer

Roald Viksund fikk 2 stemmer

Magny Rønhovde fikk 0 stemmer

 

 

Ingunn Skagen Nøttveit og Erik Waaler ble valgt for to år i 2011.

 

Sak 6 Valg av 3 varamedlemmer for ett år

Kandidater:

Øivind Grytaas fikk 20 stemmer og ble 1. vara.

Sigrunn Rob fikk 17 stemmer og ble 2. vara.

Magny Rønhovde fikk 14 stemmer og ble 3. vara.

Solveig Bartun Rob fikk 13 stemmer.

Roald Viksund (ba om at årsmøtet stemte på andre kandidater) fikk 5 stemmer.

 

I lovene står det at vi skal ha 2 vara, men vi har i 2011 hatt 3 og styret mener det har vært nødvendig og ønsker derfor at vi viderefører det når det er mulig.

 

Sak 7 Valg av valgnemnd, en person for to år og et varamedlem for ett år

Kandidater:

Terje Frafjord fikk 21 stemmer og blir fast medlem.

Kirsten Grøteig fikk 17 stemmer og ble vara.

Kari Viksund fikk 8 stemmer.

 

Astrid Hauge ble valgt for 2 år i 2011.

 

Sak 8 Valg av revisor(er) for to år

Vi bruker samme revisor som Askøy NLM og disse blir valgt på årsmøtet 18.mars

 

Sak 9 Fastsettelse av medlemskontingent

Vi viderefører samme kontingent som i dag. Kr. 100 for de over 15 år og kr. 10 for de som er under 15 år.

 

Bernhard Belt: Har størrelsen på kontingenten noe å si for Frifondsmidler?

Marion Ytre-Arne Kvamme: Skal en søke om Frifondsmidler må kontingent være på kr. 50,-, men det er bare de som driver barnearbeid som kan søke om dette. Ikke forsamlinger. Både barnekoret og søndagsskolen har kr. 50,- i kontingent slik at de kan søke.

 

Sak 10 Samtale om arbeidet og drøfting av visjon, målsetting og arbeidsplan.

Bård Hauge innledet til samtale om temaet «Hvordan bygge forsamling»:

 

Vi ønsker å bygge en forsamling her på Kleppe bedehus:

Et samfunn av mennesker som tror på Jesus og vil at andre skal bli kjent med ham: En misjonsforsamling som vil drive misjon både heime og ute.

Vi ønsker å bygge en forsamling som kan være et godt sted å være for barn, unge, voksne og eldre. Et sted der Jesus og hans frelsesverk står i sentrum og blir tydelig forkynt. Et sted der vi ser hverandre og hjelper de som sliter på ulike måter. Et sted der nye føler seg velkommen, og der det er lov til å prøve og feile. Et sted der vi står sammen om det viktigste ”og legger vekt på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd”. (Ef 4:3). Et sted der vi kan ha ulike meninger om det nest viktigste og gi hverandre slingringsmonn (ikke bli en ”forsmaling”).

En forsamling er en åndelig størrelse (menighet/kirke) som bygges ved forkynnelsen av Guds ord. Dette er tema for temasamlingene denne våren, så jeg utelater detaljer her.

Men en forsamling er også en menneskelig størrelse og organisasjon, og jeg vil gjerne si noe om det:

En forsamling er noe mer enn bare mer eller mindre tilfeldige samlinger/møter på et bedehus. Den er organisert med faste møter til faste tider. Somme tider innrettet på ulike mottakergrupper. Styret har ansvar for ytre tilrettelegging og åndelig innhold. Vi er organisert med medlemsskap, men (selvsagt) med åpne møter for alle. Men ved å bli medlem angir du og jeg en grad av forpliktelse til beste for forsamlingen. Siden vi ikke har ansatte, men er totalt avhengige av frivillige for å bygge forsamlingen, betyr dette at hvert enkelt medlem må støtte opp om forsamlingen ved å

- komme trofast på møtene (ikke tenke at det betyr ikke noe om jeg kommer eller ei. Du er verdifull for forsamlingen!)

- invitere andre med på møtene

- være villig til å ta på seg oppgaver og tillitsverv (viktig at vi er mange som drar lasset sammen)

- be for arbeidet

- ha en ordnet givertjeneste til arbeidet i forsamlingen

- ta hensyn til forsamlingsarbeidet når private planer legges.

Ett spesielt punkt: Det er viktig at forkynnelsen blir allsidig og all-bibelsk og at hele Guds råd får være med. Vi har bibelhelger og temamøter, og vi bruker faste tekstrekker (med måte). Det er også viktig at høytidene blir med! Påsken!! Hvordan kan vi få inkludert høytidene i årshjulet? Får vi ikke det til, lider forsamlingsbyggingen skade.

Hvordan bygge forsamling?

Ved å vise omsorg for hverandre og la hver enkelt få tjene med den nådegave han/hun har. Gi den enkelte rom, være rause og oppmuntre hverandre heller enn kritisere.

 

Finn Indrebø: Takk for en frisk og god innledning, Bård. Savner følgende på møtene: Forsakelsen i forbindelse med trosbekjennelsen.

Bønnemøtene som i gamledager. Kan vi ha dette 1 gang i uken? Før var det jo hver torsdag kveld. Da samles vi for å lese et ord og be for arbeidet. Oppfordrer styret til å se på disse to tingene.

 

Magny Rønhovde: Vi har hatt bønnemøte tidligere, men nå har vi det kl. 10.30 hver søndag, forstår at alle ikke kan være med der, men ønsker at det kunne vært flere som er med. Søndagsmøte for meg begynner kl. 10.30.

 

Ingunn Skagen Nøttveit: Har ikke vært flittig på bønnemøtene, men har tenkte en del på dette i det siste. Vi bør ta det Magny sider på alvor. Bønn viktig.

 

Terje Frafjord: Enig med det Bård sier i innledningen. Vi trenger forkynnelsen av Guds ord. Mener vi har fått veldig variert og god forkynnelse i forsamlingen. Styret har gjort en flott jobb. Det har også vært ulik typer møter. Synes vi har et godt fellesskap. Men vi må tenke mer på dette med barne- og ungdomsarbeidet. Berømmer arbeidet som Marion gjør med korene. Arrangement som Påsken i ord og toner og adventfesten samler fulle hus. Dette er noe vi bør se nærmere på og som vi også må satse mer på. Noe vi må tenke på når det gjelder vekst i forsamlingen.

 

Bernhard Belt: Har Region Vest noen tanker om områdearbeider slik at Askøy kan få mer hjelp derfra? I følge Eivind Sætre er forsamlingsbygging «målrettet hardt arbeid». Eksempel fra Ørsta der de sier at de ikke hadde klart det uten hjelp fra regionen.

Oppfordrer styret til å ta kontakt med Regionskontoret for å få litt mer hjelp til å bygge forsamling.

Vi har plass til flere på de vanlige møtene. Hadde det hjulpet å få litt drahjelp?

 

Helge Kvamme: Vet ikke hvilken hatt jeg skal bruke akkurat nå. Regionen er glad for Askøy fordi de har så mange flinke folk selv. Regionen har begrenset med midler. Løsningen fremover tror de kan være å dele opp stillinger i 20 % stillinger. Finnes det noen på Askøy som kunne vært ansatt i misjonen i 20 % stilling for å arbeide som områdearbeider her? Eivind Sætre skal være med i et team her Vest som skal være med å støtte de som skal drive forsamlinger. Dersom noen har forslag på personer som egner seg til en slik jobb må de melde fra til styret for Misjonsforsamlingen eller styret for Askøy NLM.

 

Berit Bratli: Støtter Magny i det som gjelder bønnemøtene. Det er noe av det viktigste vi kan være med på når vi skal bygge forsamlinger. Vi kan godt sitte hjemme og be, men det å være på bedehuset sammen med andre og be for arbeidet er spesielt og viktig. Har vært snakket om å bruke torsdagen, men det har vi ikke fått til enda.

Så i et referat at en nå ville prøve å starte noe for litt større barn og det ble jeg meget glad for. Var selv med og drev Onsdagsklubben, et viktig arbeid som bærer frukt. Håper dere kommer i gang med dette arbeidet.

Blir våre møter annonsert på internett? Det er nok en viktig måte å informere hva vi driver med. Takk til Bård for fint innlegg.

 

Marion Ytre-Arne Kvamme: Ja vi er på internett. Askøy NLM har egen hjemmeside som vi bruker aktivt til å kunngjøre møtene og andre aktiviteter. Misjonsforsamlingen har også egen side på Facebook der møtene blir annonsert. Nå er det også en egen kobling slik at nyheter som kommer på hjemmesiden automatisk kommer på Facebook. Oppfordrer de som har Facebook til å «like» denne siden.

 

Bernhard Belt: Familien som var på møte for 2 uker siden hadde funnet ut at vi hadde møte ved hjelp av hjemmesiden vår.

 

Øivind Grytaas: Når en søker på Kleppe Bedehus på internett kommer en til et bedehus i Rogaland. Dette må vi være obs på.

 

Marion Ytre-Arne Kvamme: Styret ønsker også tilbakemelding på om forsamlingen har synspunkter på hvordan møtene blir gjennomført.

 

Ingunn Skagen Nøttveit: Vi er nok en krevende forsamling å komme inn i. Unge familier føler nok at de ofte blir bedt om å arbeide når de begynner her. Dette bør vi nok tenke over. Kanskje de trenger å kunne være her uten å legge krav til de med engang de kommer. Det må være mulig å være her uten og måtte gjøre noe. Kanskje vi også skulle ha en mer uformell møteplass for unge familier? En plass der vi kunne hatt det sosialt og samtidig hørt Guds ord. Hadde vært fint om noen kunne være med på dra i gang noe slik ved f.eks. lage middag. Vil også si at vi trives godt og er blitt tatt godt i mot.

 

Bård Hauge: Takk for innspill. Styret vil ta dette med seg i det videre arbeidet. Takk for alle som kom og var med.

 

 

Marion Ytre-Arne Kvamme

Ref.

 

 

 

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø