Siste nyheter

Årsmelding Askøy Misjonsforsamling 2011

 

Askøy Misjonsforsamling

Årsmelding 2011

 

”Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn.” 5 Mos 6:6-7a.

 

I 2011 har vi hatt et særlig fokus på trosformidling til kommende generasjoner, og vi håper og tror at dette vil leve i forsamlingen i årene framover. Uten at nye slekter blir kjent med Jesus og hans frelse vil hele vårt arbeid falle sammen.

 

Søndagsmøter:

Også dette året har Guds ord blitt forkynt på Kleppe bedehus nesten hver søndag. De fleste møtene har vært kl. 1100, men temasamlingene har vært holdt søndag kveld kl. 1930. I vårsemesteret var temaet: «Hva ville Jesus ha gjort? », og i høstsemesteret: «Evangeliet til den oppvoksende slekt». Det ble til sammen arrangert 6 temasamlinger, 3 om våren og 3 om høsten.

 

Andre arrangement:

Vi hadde 2 sang- og musikkmøter, en allsangkveld med elever fra Kongshaug Musikkgymnas, en konsert med Kansha og en Jacob Sande-kveld med Paul Odland og Askøy kirkekor. ”Påsken i ord og toner” og Adventsfesten som korene har ansvaret for trakk mye folk også dette året. Lørdag 12. mars kom kvinnene sammen til Damenes Lunch. Det ble også arrangert 17.mai-fest og julefest i forsamlingens regi.

I høstsemesteret var det bedehusbasar og julemarked. Miljømarkedet ble arrangert 19.-20. august. Forsamlingsturen 11. september gikk i år til Marion og Helge Kvammes nye hus. Der var det grilling, sporløp og sosialt samvær.

Alt dette krever mye ressurser. En stor takk til alle som har stått på for å organisere disse arrangementene.

I 2011 fortsatte vi med misjonsmøter der et enkelt land eller område stod i fokus. Mali, Peru, Etiopia, Elfenbenskysten og Øst-Afrika var tema dette året.

I løpet av høsten hadde vi to bibelhelger, en med Johannes Kleppa og en med Asbjørn Kvalbein. Den første skulle ha vært i vårsemesteret, men ble utsatt på grunn av en misforståelse. Nytt av året var julemøte 1. juledag.

Det ble startet KIA-arbeid på Askøy. Dette er et samarbeid mellom flere organisasjoner. Terje Frafjord er forsamlingens representant i dette viktige arbeidet.

 

Frammøte:

Det har vært i gjennomsnitt ca. 30 personer på formiddagsmøtene og om lag 20 på temasamlingene Vi skulle gjerne ønsket at det kom flere, og målet vårt er å nå videre ut. Fester, konserter og basarer er høydepunkter. Da kan det være godt over 100 personer til stede. Sommermøtene ble arrangert som (litt forenklede) søndagsmøter med taler kl. 1100. Forsamlingen hadde i 2011 48 (46 i 2010) betalende medlemmer.

 

Årsmøtet og medlemsmøter:

Årsmøtet ble holdt etter møtet den 13. mars. Det behandlet vanlige årsmøtesaker og vi hadde samtale om arbeidet på Kleppe. Vi hadde også medlemsmøter i juni og desember der vi fikk snakket om arbeidet. Hovedinntrykket er at medlemmene er godt fornøyd med program og opplegg, men en er svært opptatt av hvordan en kan nå videre ut.

 

Styret

Styret hadde 8 møter og behandlet 69 saker. Styret var etter årsmøtet sammensatt slik:

Bård Hauge, leder (valgt i -10)

Ingunn Skagen Nøttveit, nestleder (valgt i -11)

Marion Ytre-Arne Kvamme, sekretær (valgt i -10)

Erik Waaler,(valgt i -11)

Torbjørn Terland Ek, valgt fra ungdomsarbeidet

Berit Bratli, fra Bedehuskomiteen

Sigrun Rob, 1. vararepresentant.

Kari Viksund, 2. vararepresentant.

Øivind Grytaas, 3. vararepresentant

På årsmøtet i mars 2011 gikk Terje Frafjord og Anne Mette Risøy ut av styret, Terje etter flere år som styreleder.

 

Barne- og ungdomsarbeid:

Det er to kor på bedehuset; Yngste røster og Kansha. De synger godt, men der er god plass for nye medlemmer. Barnekoret KorMaks var ikke i aktivitet om høsten da der ikke var barn i aktuell alder.

TenKafeen har hatt varierende oppslutning. I vårsemesteret deltok konfirmanter som hadde TenKafeen som sitt konfirmasjonsopplegg. Før høsten slet en litt med å finne nok ledere, men det la seg etter hvert til rette. Flere av forsamlingens voksne medlemmer hjalp til med matservering etter tur.

Vi setter også stor pris på at musikkgruppa ”Dagen er din” har vært med på noen av møtene.

Under møtene har det vært søndagsskole for de minste. Her har det også vært varierende frammøte med 2-8 barn. Komiteen for søndagsskolen har et fast opplegg som følges på hvert møte. Styret har vedtatt et notat om ”Dåp i Askøy Misjonsforsamling”, som tilrettelegger rutiner rundt selve dåpshandlingen og oppfølgingen av dåpsbarna og andre barn i forsamlingen.

Lederne som arbeider blant barn og unge gjør et stort arbeid år etter år og fortjener en stor takk!

 

Bedehuset:

Huset ble vedlikeholdt uten store reparasjoner. Hull i gangveien opp til brakkene ble reparert, og det ble lagt inn teleslynge i møtesalen. Bedehuskomiteen arrangerte miljømarked i samarbeid med forsamlingen. Både styret og komiteen har ventet utålmodig på en god-kjenning av utvidelse for bedehuset. En stor takk til Bedehuskomiteen for vel utført arbeid.

 

Økonomi:

Kollekten på møtene hadde en ørliten nedgang fra i fjor hvis vi ser alle kollektene under ett. Det ble overført mer penger til ”andre” dette året. Til Region Vest var overføringen i 2011 kr 56.590. Det var over kr. 100.000 mindre enn i 2010. Årsaken til den store nedgangen fra 2010 er at det hadde hopet seg opp gjeldsposter til Askøy NLM som ble sanert i 2011. Se resultatregnskap og balanse for Askøy Misjonsforsamling, der ”Mellomregning Askøy NLM” er redusert fra en gjeld på kr 80. 626 til et tilgodehavende på kr 1.200. Men det er bekymringsfullt at kollektene ikke holder tritt med eller løper fra den generelle velstandsøkningen i samfunnet.

 

Avslutning:

Året 2011 har vært et jevnt godt år der ordet ble sådd, men vi skulle så gjerne nådd ut til flere med evangeliet. Målet vårt er å være et inkluderende fellesskap der alle føler seg velkommen og får næring for sitt kristenliv.

 

Kleppe 17.02.2012

 

Bård Hauge                                                 Marion Ytre–Arne Kvamme

leder                                                              sekretær

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø